Back ข่าว/กิจกรรมต่างๆ - รายงานการเพาะปลูก และการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำร...

รายงานการเพาะปลูก และการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน

นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน เปิดเผยว่าโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน สำนักงานชลประทานที่ 3 ได้รับการจัดสรรน้ำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานของโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 120 ล้าน ลบ.ม. โดยภาคเกษตร ได้รับการจัดสรรน้ำจำนวน 50.97 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่เพาะปลูกตามแผน 155,166 ไร่ ซึ่งได้เริ่มส่งน้ำมาตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2560

ปัจจุบัน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มีการเพาะปลูกไปแล้ว 152,307 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.16% ของแผนฯ มีการใช้น้ำไปแล้ว 27.62 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54.19 % ของแผนฯ หากเกษตรกรทำการเพาะปลูกตามแผนที่ตั้งไว้ ปริมาณน้ำที่มีอยู่จะสามารถสนับสนุนการใช้น้ำในเขตโครงการฯ ได้อย่างเพียงพอตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้ จึงขอให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งตามแผนที่ได้วางไว้ และขอให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันรณรงค์ ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตอย่างยั่งยืน  

6 กุมภาพันธ์ 2561