Back ข่าว/กิจกรรมต่างๆ - สถานการณ์น้ำ 6 กุมภาพันธ์ 2561

สถานการณ์น้ำ 6 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผคบ. แควน้อยบำรุงแดน ตรวจสอบและรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำฯ แควน้อยบำรุงแดน ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ตามกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศ 24 ชั่วโมงของภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-28 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 2-7 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. โดยได้ทำการให้ความช่วยเหลือและการแก้ไข ดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามหนังสือสั่งการของ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เพื่อควบคุมปริมาณน้ำของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการน้ำ ในภาพรวมของกรมชลประทานในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการตามข้อประสานเพื่อเติมจาก สบอ. และ สชป.3 ดังนี้ 

1. ระบายน้ำเฉลี่ยวันละ 50.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 4.320 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
วันที่ 18 มกราคม 2561

2. ควบคุมระดับน้ำที่เหนือเขื่อนทดน้ำพญาแมนให้อยู่ที่ระดับไม่น้อยกว่า + 52.15 เมตร (รทก.) ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากปริมาณน้ำท่าสะสมในลุ่มน้ำสาขาท้ายเขื่อนแควน้อย จึงพิจารณารับน้ำเข้าระบบชลประทานเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

3. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โครงการส่งน้ำฯ แควน้อยบำรุงแดนจะได้ติดตามเฝ้าระวังปริมาณน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิด

6 กุมภาพันธ์ 2561