Back ข่าว/กิจกรรมต่างๆ - สบ.1 คบ.แควน้อยบำรุงแดน ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือ...

สบ.1 คบ.แควน้อยบำรุงแดน ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน มอบหมายให้ นายนันทชัย ตรีรุจิราภาพงษ์ สบ.1 คบ.แควน้อยบำรุงแดน ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ กับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง และหน่วยงานต่างๆ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และร่วมทำจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

6 กุมภาพันธ์ 2561