Back ข่าว/กิจกรรมต่างๆ - จน.คบ.แควน้อยบำรุงแดน ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงา...

จน.คบ.แควน้อยบำรุงแดน ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ศรีพวงทอง จน.คบ.แควน้อยบำรุงแดน ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

6 กุมภาพันธ์ 2561