Back ข่าว/กิจกรรมต่างๆ - ประชุมแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนและเกษตรกรสามาร...

ประชุมแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนและเกษตรกรสามารถใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน มอบหมายให้ นายนันทชัย  ตรีรุจิราภาพงศ์ สบ.1คบ.แควน้อยบำรุงแดน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 แควน้อยบำรุงแดน เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนและเกษตรกรสามารถใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการใช้ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆในการใช้น้ำในคลองส่งน้ำร่วมกัน ร่วมกับทางฝ่ายปกครองอำเภอวัดโบสถ์ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรผู้ใช้น้ำทำการเกษตร ในเขตพื้นที่คลองส่งน้ำสาย 6R-RMC ณ ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

9 กุมภาพันธ์ 2561