Back ข่าว/กิจกรรมต่างๆ - ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศของลาดไหล่เขาที่เกิดการทรุดตั...

ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศของลาดไหล่เขาที่เกิดการทรุดตัว

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยที่ปรึกษา สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่ปรึกษา สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนออกแบบชลประทาน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เข้าตรวจสอบสภาพภูมิประเทศของลาดไหล่เขาที่เกิดการทรุดตัว เนื่องจากรอยแยกของชั้นหินของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ทั้งนี้ นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน มอบหมายให้ นายนันทชัย ตรีรุจิราภาพงษ์ สบ.1 คบ.แควน้อยบำรุงแดน เป็นผู้ชี้แจงให้ข้อมูล ณ โครงการส่งน้ำฯ แควน้อยบำรุงแดน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

13 กุมภาพันธ์ 2561