Back ข่าว/กิจกรรมต่างๆ - จน.คบ.แควน้อยบำรุงแดน เข้าร่วมประชุมแผนปฏิบัติงานต...

จน.คบ.แควน้อยบำรุงแดน เข้าร่วมประชุมแผนปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงการผลิตภาคเกษตรภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ศรีพวงทอง จน.คบ.แควน้อยบำรุงแดน เข้าร่วมประชุมแผนปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงการผลิตภาคเกษตรภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก (ศาลากลางจังหวัด)

10 เมษายน 2561