Back ข่าว/กิจกรรมต่างๆ - จน.คบ.แควน้อยบำรุงแดน และสบ.2 คบ.แควน้อยบำรุงแดน พ...

จน.คบ.แควน้อยบำรุงแดน และสบ.2 คบ.แควน้อยบำรุงแดน พาเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าดูงานซ่อมแซมระบบระบายน้ำ 1R-LMC

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน มอบหมายให้ นายเกรียง ศักดิ์ศรีพวงทอง จน.คบ.แควน้อยบำรุงแดน และนายเจษฎา งามธุระ สบ.2 คบ.แควน้อยบำรุงแดน พาเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าดูงานซ่อมแซมระบบระบายน้ำ1R-LMC ต.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

10 เมษายน 2561