ข้อมูลคลองส่งน้ำ Back

ตั้งอยู่ที่ บ้านพญาแมน ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เป็นอาคาร คสล. มี 5 ช่อง ขนาดบานละ 12.50x7.50 ม. ควบคุมน้ำด้วย
ประตูเหล็กบานโค้ง (Radial Gate) ระบายน้ำได้ที่คาบ 100 ปี 1,718 ลบ.ม./วินาที (Qmax =1,900 cms.)

ปตร.ปากคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย

ตั้งอยู่ที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำขึ้นไปทางเหนือน้ำ ประมาณ 500.00 ม. เป็นอาคาร คสล. มีขนาด 3-2.50x2.50 ม. ควบคุมน้ำด้วย Vertical Gate มีอัตราการระบายน้ำสูงสุด 28.00 ลบ.ม./วินาที คลองชลประทานฝั่งซ้าย ความยาวรวม 412.80 กม. (คลองส่งน้ำสายใหญ่ยาว 60.00 กม.คลองส่งน้ำสายซอย 224.10 กม. และคลองระบายน้ำ 128.70 กม. ) พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย 139,940 ไร่

ปตร.ปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา

ตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเป็นอาคาร คสล. ขนาด 1-1.75x1.75 ม. ควบคุมน้ำด้วย Vertical Gate มีอัตราการระบายน้ำสูงสุด 5.00 ลบ.ม./วินาที คลองชลประทานฝั่งขวา ความยาวรวม 88.60 กม. (คลองส่งน้ำสายใหญ่ยาว 22.70 กม.คลองส่งน้ำสายซอย 34.00 กม. และคลองระบายน้ำ 31.90 กม. ) พื้นที่ชลประทานฝั่งขวา 15,226 ไร่

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2551
แผน (ผล)
ปี 2552
แผน
ปี 2553
แผน
ปี 2554
แผน
ปี 2552
ถึงสิ้นสุดโครงการแผน
จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ไร่ 17,726 (17,726 ) 65,000 31,440 40,000 -
จำนวนพื้นที่ชลประทานสะสม ไร่ 17,726 82,726 114,166 154,166 -